تیغ بران گر بدستتــــــــــ داد چرخ جـــهان را 

هر چه می خواهی ببر اما مبر نان کسی

سعدی