سلام


در اموزش اولین چیز که باید دانست این است که فعل در ادبیات یعنی چیزی که انجام دادن کار یا حالتی را با در نظر گرفتن زمان وشخص به ما نشان میدهد

مصدر هم کلمه ایست که انجام دادن کار یا رویدادن حالتی را بدون در نظر گرفتن زمان وشخص به ما نشان میدهد مانند خوابیدن ،خواندن ،دیدن و...


فعل از سه زمان زمان ماضی{گذشته} ومضارع{حال} ومستقبل{آینده}  تشکیل شده است .

روش ساختن بن ماضی یاهمون فعل ماضی :مصدر بدون(  ن )   مثلاً رفتن وگفتن وشنیدن و... همه مصدر هستند که با حذف (ن) اخرشان به فعل های ماضی مانند:رفت،گفت،شنید تبدیل می شوند

شناسه های ماضی   _َ م،یم،ی،ید،_َ ند،و هیچ


روش ساختن بن مضارع:مصدر رابه فعل امر تبدیل می کنیم (ب) اولش را حذف می کنیم مثال:خوردن =بخور= خور

شناسه های فعل مضارع: م،یم،ی،ید، _َ د ،ند

 فعل ماضی به پنج قسمت 1-ماضی استمراری 2-ماضی التزامی 3-ماضی بعید 4-ماضی نقلی 5-ماضی مستمر تشکیل شده است 

ماضی استمراری:مربوط به کاری است که در گذشته به صورت متداول انجام میشده مثلا فعل هایی مانند می رفتم ،میخواندم ،می خریدم

یعنی من در گذشته میرفتم یا میخواندم یا می خریدم 

روش ساختاری ماضی استمراری: می + بن فعل ماضی +شناسه ها                    که در مثال می رفتم   می + رفت + _َ م

در اینجا رفت بن فعل ماضی _َ م شناسه فعل ماضی است

مثال جمله ایی: من قبلا کفاشی می کردم./ گوسفندان به چراگاه می رفتند.


ماضی التزامی: کلا کلماتی که باشم،باشی،باشد،باشیم،باشید و باشند ماضی التزامی هستند.

روش ساختاری:فعل مورد نظر +باشم،باشی،باشد،باشیم،باشید و باشند

مثال:شاید معلم در کلاس باشد امروز را اینجا باشید.


ماضی بعید:کلماتی که اخرش بودم،بودی،بود،بودیم،بودید،بودند داشته باشند ماضی بعید می گویند

روش ساختاری:صفت مفعولی {صفت مفعولی همان بن ماضی +ه مانند رفته }

مثال:من هفته ی پیش سر قرار بودم دیروز شما کجا بودید / خانواده ی میشا خانواده ی خوبی بودند


ماضی نقلی:کلماتی که اخرشان ام،ای،است،ایم،اید،اند    
روش ساختاری:صفت مفعولی +ام،ای،است،ایم،اید،اند 

مثال:او بسیار مهربان است. انها از یک مدرسه اند. شما کجا انجا اید.


ماضی مستمر: کلماتی مانند داشتم،داشتی،داشت،داشتیم ،داشتید،داشتند را ماضی مستمر می گویند.

مثال :من کلاس زبان داشتم. / انها علم به این داشتند که می توانند ان کار را انجام دهند.


فعل مضارع به قسمت های

مضارع مستمر:دارم،داری،دارد،داریم،دارید،دارند.

مثال:سینا فوتبال خوبی دارد./ انها تکنیک بالایی دارند./ ما داریم بسمت مشهد میرویم./ شما صدای خوبی دارید.


مضارع اخباری:می+بن مضارع+شناسه ها مانند:می روم ،می خوریم،می گذرند

مثال: من سال بعد کلاس سوم می شوم./ علی به تهران میرود./ما غذا می خوریم


مضارع التزامی:ب +بن مضارع +شناسه ها  مثال:بروند،بخورید

مثال جمله:لطفا میوه بخورید./ انها ممکن است به خانه ی ما بروند.

تقسیم می شود

و فعل مستقبل:کلماتی که از خواهم،خواهی،خواهد،خواهیم،خواهید،خواهند تشکیل شده است   

 خواهم،خواهی،خواهد،خواهیم،خواهید،خواهند+بن ماضی فعل موردنظر  مانند:خواهم رفت یا خواهیدخواند.


مثال:من به زودی به سربازی خواهم رفت. / ما موفق خواهیم شد.