سلام


در اموزش اولین چیز که باید دانست این است که فعل در ادبیات یعنی چیزی که انجام دادن کار یا حالتی را با در نظر گرفتن زمان وشخص به ما نشان میدهد

مصدر هم کلمه ایست که انجام دادن کار یا رویدادن حالتی را بدون در نظر گرفتن زمان وشخص به ما نشان میدهد مانند خوابیدن ،خواندن ،دیدن و...


فعل از سه زمان زمان ماضی{گذشته} ومضارع{حال} ومستقبل{آینده}  تشکیل شده است .

روش ساختن بن ماضی یاهمون فعل ماضی :مصدر بدون(  ن )   مثلاً رفتن وگفتن وشنیدن و... همه مصدر هستند که با حذف (ن) اخرشان به فعل های ماضی مانند:رفت،گفت،شنید تبدیل می شوند

شناسه های ماضی   _َ م،یم،ی،ید،_َ ند،و هیچ


روش ساختن بن مضارع:مصدر رابه فعل امر تبدیل می کنیم (ب) اولش را حذف می کنیم مثال:خوردن =بخور= خور

شناسه های فعل مضارع: م،یم،ی،ید، _َ د ،ند

 فعل ماضی به پنج قسمت 1-ماضی استمراری 2-ماضی التزامی 3-ماضی بعید 4-ماضی نقلی 5-ماضی مستمر تشکیل شده است 

ماضی استمراری:مربوط به کاری است که در گذشته به صورت متداول انجام میشده مثلا فعل هایی مانند می رفتم ،میخواندم ،می خریدم

یعنی من در گذشته میرفتم یا میخواندم یا می خریدم 

روش ساختاری ماضی استمراری: می + بن فعل ماضی +شناسه ها                    که در مثال می رفتم   می + رفت + _َ م

در اینجا رفت بن فعل ماضی _َ م شناسه فعل ماضی است

ماضی التزامی: کلا کلماتی که باشم،باشی،باشد،باشیم،باشید و باشند ماضی التزامی هستند.

روش ساختاری:فعل مورد نظر +باشم،باشی،باشد،باشیم،باشید و باشند

ماضی بعید:کلماتی که اخرش بودم،بودی،بود،بودیم،بودید،بودند داشته باشند ماضی بعید می گویند

روش ساختاری:صفت مفعولی {صفت مفعولی همان بن ماضی +ه مانند رفته }

ماضی نقلی:کلماتی که اخرشان ام،ای،است،ایم،اید،اند    
روش ساختاری:صفت مفعولی +ام،ای،است،ایم،اید،اند    

ماضی مستمر: کلماتی مانند داشتم،داشتی،داشت،داشتیم ،داشتید،داشتند را ماضی مستمر می گویند.


فعل مضارع به قسمت های

مضارع مستمر:دارم،داری،دارد،داریم،دارید،دارند

مضارع اخباری:می+بن مضارع+شناسه ها مانند:می روم ،می خوریم،می گذرند

مضارع التزامی:ب +بن مضارع +شناسه ها  مثال:بروند،بخورید


و فعل مستقبل:کلماتی که از خواهم،خواهی،خواهد،خواهیم،خواهید،خواهند تشکیل شده است   

 خواهم،خواهی،خواهد،خواهیم،خواهید،خواهند+بن ماضی فعل موردنظر  مانند:خواهم رفت یا خواهیدخواند