امروز 20 مرداد سال یکـــــــــــــهزارو سیصـــــــــدونـــــــــــــودوهـــــــفت

نور:سریعترین ماده جهان که در دنیای ما به دو صورت طبیعی و مصنوعی وجود دارد طیف طبیعی ان را نور خورشید تشکیل می دهد که خود نیز از شاخه های دیگر تشکیل می شود برای این کار باید نور را به گونه ایی کوانتیده کنیم یعنی ان را به کوچکترین ذرات تقسیم کنیم با کونتیده کردن نور بدین دست می یابیم که نور از دو شاخه ی نور های طبیعی و مصنوعی تشکیل می شوند شاخه ی نور نامرئی مانند مادون قرمز و شاخه ی نور مرئی مانند فرابنفش