آن کس که بدم گفت، بدی سیرت اوست

وان کس که نکو گفت مرا خود نیکوست

حال متکلم از کلامش پیداست

از کوزه همان برون تراود که در اوست