طبق تحقیقات بنده از سایت های مختلف ویتامین 17 که گفته میشود در درمان سرطان بکار میرود از چهار عنصر اصلی 2 واحد گلوکز و 1واحد بنز الدهید و یک واحد سیانید تشکیل می شود برای اولین بار دکتر ارنست ویتامین b17 را بر روی حیوانات امتحان کرد و سپس برای انکه مطمئن شود که بروی انسان ها خطر ساز نیست روی خود نیز ازمایش کرد پس از ان این شایعه مطرح شده بود که b17 در درمان سرطان بکار می رود واقعیت امر اینجاست در میان اجزای b17 سیانید ماده ای است بسیار سمی که تا وقتی که این ماده در میان ماده ای دیگر b17 باشد سم ان خنثی است ولی در بدنی که دچار سرطان شده است ماده ای بنام بتا گلوکزید در اطراف سلول های سرطانی منتشر می شود که باعث می شود که سیانید از اجزای پیوند خورده اش جدا شود و خصلت سمی خود را بر روی سلول های بدن اغاز کند که این امر باعث می شود سم سیانید که بسیار سم کشنده ای هم هست موجب انهدام سلول های بدن و تخریب سلول های سالم و سرطانی شود و اگر سیانید بسیار شدید باشد می تواند شخص را در چند دقیقه از پادر اورد

همچنین سیانید به عنوان پودر خودکشی نیز استفاده می شود .