آیا می دانید چرا فاصله ریل های قطار 143.5 سانتیمتر یا 4فوت و 8 و نیم اینچ است


چرا یک عدد صحیح رُند (مثلاً 150 یا 144 سانتیمتر یا 5 فوت) نیست⁉️


سوال فوق در واقع پرسشی است که برای قهرمان داستان کتاب«زهیر» اثر "پائولو کوئلیو" پیش آمد و جواب آن به یک سری پرسش و پاسخ زنجیروار ختم شد.


متن ذیل نتیجه این واکاوی می باشد: