(آب ) جنبنده ایی نیست بر روی زمین که با این واژه بیگانه باشد پایه و اساس تمام جانداران روی زمین بر اصول همین ماده شکل گرفته است مسلما پیداست که پیدایش سکونتگاه ها و تمدن‌ها و جمعیت پیشرفت و اقتصاد و امید به زندگی در سرزمین های مختلف همانند تمدنهای بین النهرین فلات ایران و یونان است چین تا حدود زیادی به آب بستگی دارد کشور ما سرزمین گرم و نیمه خشک است