آب های ژرف در اعماق کویر ایران جاری است

بحران آب باعث می شود که درباره منابع مختلف آبی تحقیق کنیم و حتی به آن دست یابیم.

آب های ژرف در اعماق کویر ایران جاری استبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این روزها پیرامون آب های ژرف زیاد می شنویم، آب هایی شاید در عمق بیش از 1000 متری از سطح زمین قرار دارد. 
برخی بر این عقیده اند که برداشت این آب ها از دیدگاه زمین شناسی و زیست محیطی به صلاح نیست، برخی هم نظر دیگری دارند.
عده ای از کارشناسان هم می گویند چرا باید این ثروت ملی را قربانی کنیم ، در حالی که با افزایش بهره وری، واردات آب یا علمی کردن روش های کشاورزی می توان در مصرف آب صرفه جویی کرد.