آیا نیت پاک انسان را کمک میکند؟


داستان را حتماً بخوانید......

مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در مسجد بخواند. لباس پوشید و راهی مسجد شد.

در راه مسجد، مرد به زمین خورد و لباسهایش کثیف شد.
 او بلند شد، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت.


مرد لباسهایش را عوض کرد و دوباره راهی خانه خدا شد.
 در راه مسجد و در همان نقطه مجدداً به زمین خورد!


او دوباره بلند شد، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت.
یک بار دیگر لباسهایش را تبدیل کرد و راهی مسجد شد.


در راه مسجد، با مردی که چراغ در دست داشت برخورد کرد و نامش را پرسید.
 مرد پاسخ داد: (( من دیدم شما در راه مسجید دو بار به زمین افتادید.))،
 به خواطر همین چراغ آوردم تا بتوانم راهتان را روشن کنم.
مرد اول از او بطور فراوان تشکر می کند و هر دو راهشان را به طرف مسجد ادامه می دهند.
همین که به مسجد رسیدند، مرد اول از مرد چراغ


بدست در خواست می کند تا به مسجد وارد شود و با او نماز بخواند.
 مرد دوم از رفتن به داخل مسجد خودداری می کند.


مرد اول درخواستش را دوبار دیگر تکرار می کند و مجدداً همان جواب را می شنود.
 مرد اول سوال می کند که چرا او


نمی خواهد وارد مسجد شود و نماز بخواند.

مرد دوم پاسخ داد: ((من شیطان هستم.)) مرد اول با شنیدن این جواب تکان خورد.
 شیطان در ادامه توضیح می دهد:

((من شما را در راه مسجید دیدم و این من بودم که باعث زمین خوردن شما شدم.))
 وقتی شما به خانه رفتید، خودتان را تمیز کردید و به راهمان به مسجد برگشتید،
خدا همه گناهان شما را بخشید.
من برای بار دوم باعث زمین خوردن شما شدم و حتی آن هم شما را تشویق
به ماندن در خانه نکرد،
 بلکه دوباره به راه مسجد برگشتید. به خاطر آن، خدا همه گناهان افراد خانواده ات را بخشید.
 من ترسیدم که اگر یک بار دیگر باعث زمین خوردن شما بشوم،
آنوقت خدا گناهان افراد دهکده تان را خواهد بخشید.
بنابراین، من سالم رسیدن شما را به  مسجد مطمئن ساختم.